Fem grundprinciper vid offentliga upphandlingar

Det finns speciella lagar och regler som reglerar de inköp av tjänster och varor som den offentliga sektorn måste göra. Regelverket för dessa upphandlingar bygger på EG-direktiv och ser likadant ut i hela EU/EES. Valet av leverantör grundas uteslutande på en kombination av bästa pris på den bästa varan/tjänsten.

Fem grundprinciper måste alltid beaktas vid offentliga upphandlingar:

  • Principen om icke-diskriminering, den upphandlande enheten/myndigheten, får inte införa krav i förfrågningsunderlaget, som endast svenska företag känner till eller kan utföra.
  • Principen om likabehandling, alla leverantörer måste få relevant information gällande upphandlingen och alla leverantörer ska ges lika förutsättningar.
  • Proportionalitetsprincipen,de krav som upphandlade myndighet/enhet ställer på leverantör, måste stå i proportion till behovet och inte vara högre än vad som är ändamålsenligt för upphandlingen.
  • Principen om transparens, för att alla anbudsgivare ska ges samma förutsättningar för anbudet, måste underlaget innehålla samtliga krav på upphandlingen samt vara klart och tydligt.
  • Principen om ömsesidigt erkännande, innebär att varor och tjänster som godtas och säljs i annat EU-land, måste godtas av upphandlande myndighet. Betyg, certifikat och intyg utfärdade av behöriga myndigheter i annat EU-medlemsland, måste godtas i Sverige.

En upphandling tillkännages i en upphandlingsannonsering för att få största möjliga konkurrens och blir tillgänglig i en databas.